Algemene voorwaarden

Samen met onderstaande voorwaarden van deze webshop hebben wij een Privacy Verklaring en Verzend- en Retourbeleid opgenomen voor het gebruik van onze website en service.
Deze informatie is via de voorgaande links en via onze website ten alle tijde in te zien.


Verkoop- en leveringsvoorwaarden van:

 

Uniwork B.V.

 

Definities

In deze verkoop- en leveringsvoorwaarden worden de hierna gebruikte begrippen als volgt gedefinieerd:

Leverancier: Uniwork B.V. , gebruiker van deze verkoop- en leveringsvoorwaarden

Afnemer: De wederpartij van leverancier

Overeenkomst: De vastgelegde afspraken tussen leverancier en afnemer betreffende de levering van producten

Orders: De opdracht van leverancier aan afnemer tot aflevering van omschreven producten tegen omschreven prijs op de overeengekomen leverdatum.

Partijen: Leverancier en afnemer.

Voorwaarden: Deze Verkoop- en Leveringsvoorwaarden

Retourneren en omruilen

Is de ontvangen bestelling onverhoopt toch niet naar wens? Retourneren van (een deel van) je bestelling is mogelijk binnen 14 dagen na ontvangst van de zending. Dit is de wettelijke afkoelingsperiode waarin je de aankoop mag proberen (passen) en bekijken.
- Voorwaarde voor het terugsturen is wel dat alle artikelen in de originele (en voor zover mogelijk onbeschadigde) verpakking zitten en uiteraard ongebruikt zijn. Tevens behoren aangehechte maatkaartjes of labels niet te zijn verwijderd of losgehaald.
- De artikelen mogen geen abnormale geur, vlekken, stof of sporen van haar bevatten. Dit wijst op gebruik of onzorgvuldige omgang met de producten.
- De artikelen dienen mede om bovenstaande voorwaarde z.s.m. weer netjes ingepakt te worden, bijvoorbeeld in dezelfde ontvangen doos of plastic tas. Plak het netjes dicht, maar zeker ook niet teveel. (We krijgen regelmatig retouren binnen die helemaal zijn ingewikkeld in plakband of zelfs duct tape, en dat zorgt voor een vertraging in de behandeling)
Gebruik in geval van schoenen nooit alleen de schoenendoos als pakket, maar doe er altijd iets omheen.
- De eventuele verzendkosten voor het retourneren zijn voor rekening van de klant. Onze klanten mogen zelf de beste/goedkoopste manier van verzending kiezen.
Betreft het een verkeerde levering van onze kant? Dan nemen wij natuurlijk wel de retourkosten voor onze rekening. Neem hiervoor contact op over de mogelijkheden.
De kosten van een nieuwe GLS zending voor een omgeruild artikel is op onze rekening.

Wil je jouw bestelling retourneren, stuur het dan terug naar ons adres in Groningen:
E-Werkbroeken.nl
Gotenburgweg 23
9723 TK Groningen
Nederland

Wij hebben geen retourformulier. Wil je daarom de factuur of pakbon toevoegen aan de retourzending met hierop de tekst dat je het artikel (vink deze aan met een kruisje) wilt laten terugbetalen of omruilen voor een andere maat? Dit mag eventueel ook op een los briefje, vermeld dan wel het ORDernummer van de bestelling en je keuze.
In het geval van een retournering/terugbetaling zullen wij het betreffende bedrag binnen enkele werkdagen of tot maximaal een week na ontvangst terugstorten. Betalingen terugstorten doen wij om veiligheidsredenen altijd op dezelfde rekening of betaalmethode als waarmee betaald werd.
Graag vernemen wij ook, indien mogelijk, de reden van retour zodat we eventuele mankementen kunnen beoordelen. Was het product te groot, te klein, of viel de kwaliteit of pasvorm tegen? Dit is nuttige informatie voor ons en onze klanten, dus schrijf er gerust wat bij.

Omruilen andere maat
Een kledingstuk ruilen voor een andere maat is uiteraard mogelijk. Het kan natuurlijk wel eens voorkomen dat een kledingstuk onverhoopt niet goed past. Controleer alsnog de juiste maattabel en/of bekijk welke maten er beschikbaar zijn van het kledingstuk in onze webshop of op de website van het merk. Vermeld op de factuur of pakbon welke maat je graag wilt ontvangen. Na binnenkomst van de retournering wordt deze binnen enkele werkdagen verwerkt en daarna gaat er, afhankelijk van onze voorraad, opnieuw een levertijd in zoals bij de oorspronkelijke bestelling. Een omgeruild artikel wordt vervolgens op onze kosten verstuurd met GLS.

Omruilen ander product
Ruilen voor een ander product of type is meestal omslachtig vanwege betalingsverschillen en het ontbreken van een nieuwe factuur van de gewijzigde aankoop. Wil je toch een ander product ontvangen? Ons advies is om dan een nieuwe bestelling te plaatsen in deze webshop en de oude bestelling retour te sturen binnen de retourperiode. Zo heb je ook sneller het gewenste product in huis en de betaling van de vorige bestelling krijg je binnen enkele werkdagen terug na binnenkomst van de retour.

Bij verdere vragen kun je elke werkdag contact opnemen met onze klantenservice.

Let op: Bij retouren zonder vermelding van een geldig ordernummer en/of het ontbreken van de gewenste behandeling (terugbetalen of omruilen) zal de verwerkingstijd oplopen. Wanneer niet aan een of meer retourvoorwaarden voldaan is, dan wordt de retour mogelijk niet in behandeling genomen.

Artikel 1 – Toepasselijkheid

1.1        Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten tussen leverancier en de afnemer. Algemene voorwaarden van de afnemer worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. In geval van strijdigheid prevaleren bijzonder overeengekomen afspraken boven deze voorwaarden.

1.2        Alle offertes worden gedurende een maand gestand gedaan, tenzij de offerte anders vermeldt.

1.3        Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de offerte worden aangebracht, komt de overeenkomst pas tot stand, indien de leverancier aan de afnemer bericht heeft met deze afwijking van de offerte in te stemmen.

1.4        Voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard en omvang geen offerte, c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd, welke geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

1.5        Indien één of meer bepalingen van deze voorwaarden onredelijk bezwarend worden verklaard, blijven de overige bepalingen onverminderd van toepassing.Artikel 2 – Kwaliteit en omschrijving

2.1         De uit overeenkomst geleverde producten zullen:

  • qua hoeveelheid, omschrijving en kwaliteit aan de omschrijving in de order beantwoorden;
  • van deugdelijke materialen vervaardigd en van goede uitvoering zijn;
  • aan de door afnemer kenbaar gemaakte specificaties voldoen en in alle opzichten gelijk zijn aan modellen die    

partijen aan elkaar ten voorbeeld hebben gegeven.

2.2         De leverancier staat er niet voor in, dat de producten geschikt zijn voor het doel, waarvoor de afnemer deze wil bestemmen, zelfs niet indien dit doel aan de leverancier is kenbaar gemaakt.Artikel 3 – Verpakking en verzending

3.1            De leverancier verbindt zich jegens de afnemer om de producten behoorlijk te verpakken en op zodanige wijze te beveiligen, dat ze bij normaal vervoer hun bestemming in goede staat bereiken. De leverancier draagt zorg voor gebruikelijke transportverzekering. In geval van overeenkomsten met winkeliers geldt franko levering voor zendingen boven € 350,00 in Nederland en € 450,00 in het buitenland.

3.2            De producten zullen door de leverancier bezorgd worden op, dan wel ter bezorging worden verzonden naar de overeengekomen plaats of plaatsen zoals in de order is bepaald of naderhand is overeengekomen.

3.3            Eventuele tekorten of beschadigingen van het geleverde en/of de verpakking welke bij de (af)levering aanwezig zijn, dient de afnemer op de afleverbon, de factuur en/of de vervoersdocumenten bij aflevering te (laten) vermelden, bij gebreke waarvan de afnemer geacht wordt het geleverde te hebben goedgekeurd. Latere reclames dienaangaande worden niet meer in behandeling genomen.Artikel 4 – Prijs en betalingscondities

4.1            De koopprijs omvat, behalve de prijs van de producten, de kosten van de verpakking, het transport en de afleveringskosten ter plaatse door de afnemer binnen Nederland aangewezen, tenzij één en ander uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

4.2            De afnemer is verplicht de factuur binnen 30 dagen na dagtekening te voldoen, waarbij deze niet bevoegd is enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen. Van deze termijn kan door partijen schriftelijk worden afgeweken.

4.3            Bij betaling binnen de termijn mag het op de factuur vermelde bedrag aan betalingskorting worden afgetrokken van het factuurbedrag.

4.4            Indien de afnemer een overeengekomen order geheel of gedeeltelijk annuleert en de leverancier daarvoor reeds kosten heeft gemaakt, dan zullen al deze kosten in rekening worden gebracht bij de afnemer.

4.5            Na het verstrijken van de betalingstermijn en de extra termijn van 7 dagen gegund bij ingebrekestelling, is de leverancier gerechtigd 1 % rente te vorderen. Daarnaast komen alle kosten voor rekening van de afnemer die de leverancier dient te maken, wegens het niet op tijd betalen door de afnemer.Artikel 5 – Opslag

5.1            Indien de afnemer niet is staat is de producten op het overeengekomen tijdstip in ontvangst te nemen en deze gereed zijn voor verzending, zal de leverancier, als zijn opslagmogelijkheid dat toelaat, op verzoek van de afnemer de producten bewaren, beveiligen en alle redelijke maatregelen treffen om achteruitgang in kwaliteit te voorkomen totdat zij bij de afnemer bezorgd zijn.

5.2            De afnemer is verplicht aan de leverancier de opslagkosten volgens het bij de leverancier gebruikelijke tarief en, bij gebreke daarvan, volgens het in de branche gebruikelijke tarief te vergoeden vanaf het tijdstip dat de producten voor verzending gereed zijn, dan wel, indien dat een later tijdstip is, vanaf de in de overeenkomst overeengekomen leveringsdatum.Artikel 6 – Eigendomsovergang en risico

6.1            De leverancier behoudt zich het eigendom van de producten voor, totdat de afnemer het volledige bedrag van de koopsom, met eventueel bijkomende kosten heeft voldaan. De overdracht van producten wordt aangemerkt als de vestiging van een bezitsloos pandrecht op deze producten, waartoe de afnemer zijn onherroepelijke toestemming verleent voor de waarde van de alsdan (nog) openstaande vorderingen. Zodra de leverancier de producten heeft geleverd, rust het risico ervan op de afnemer.

6.2            Indien er gerede twijfel bij de leverancier bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de afnemer, is de leverancier bevoegd de bezorging van producten ingevolge artikel 4.2 uit te stellen, totdat de afnemer zekerheid voor de betaling heeft verschaft. De afnemer is aansprakelijk voor de door de leverancier door deze vertraagde aflevering te lijden schade.Artikel 7 – Levering en levertijd

7.1            De leverancier verbindt zich uitsluitend aan een vaste levertijd indien deze schriftelijk als zodanig is vastgelegd. Overschrijding van de vaste levertijd geeft de afnemer uitsluitend het recht op ontbinding van de overeenkomst c.q. op afnameweigering. Eén en ander zal zoveel mogelijk in gezamenlijk overleg plaatsvinden.

7.2            Indien partijen niet rechtstreeks onderling een dergelijke termijn zijn overeengekomen, dan is de leverancier gerechtigd van deze vaste leveringstermijn af te wijken c.q. de order te annuleren. De afnemer ontvangt hiervan binnen 8 dagen na ontvangst van de order bericht van de leverancier.Artikel 8 – Aansprakelijkheid en garantie

8.1            De leverancier stelt zich jegens de afnemer aansprakelijk voor schade aan en door de producten, opgetreden tijdens de vermelde garantieperiode, tenzij de schade het gevolg is van gebruik van de producten door de afnemer in strijd met de aard van het geleverde, de daarbij verstrekte gebruiksaanwijzing of indien de afnemer anderszins bij het gebruik van de producten een fout maakt.

8.2            De aansprakelijkheid van de leverancier is beperkt tot kosteloos herstel van een gebrekkig goed of tot vervanging van dat goed of een onderdeel ervan; één en ander ter beoordeling van de leverancier.Artikel 9 – Ontbinding en opschorting

9.1            De overeenkomst wordt ontbonden zonder rechtelijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling na schriftelijke verklaring in geval van tekortkoming door afnemer in de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst of van andere overeenkomsten die daaruit voortvloeien, alsmede onder andere in het geval dat de afnemer in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt of door beslaglegging, onder curatelestelling of anderszins de bevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

9.2            Leverancier is bevoegd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden indien de afnemer de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien na het sluiten van de overeenkomst de leverancier goede grond is gegeven te vrezen dat de afnemer de verplichtingen niet zal nakomen.

9.3            Indien de leverancier overgaat tot opschorting of ontbinding van de overeenkomst is deze niet gehouden tot vergoeding van enige schade of kosten. Indien de ontbinding aan de afnemer toerekenbaar is, is de leverancier gerechtigd tot vergoeding van de schade, welke hierdoor direct of indirect is ontstaan.Artikel 10 – Overmacht

10.1         De in artikel 7 bedoelde leveringstermijnen worden verlengd met de periode gedurende welke de leverancier door overmacht is verhinderd aan zijn verplichtingen te voldoen.

10.2         Van overmacht aan de zijde van de leverancier is sprake indien de leverancier na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen te gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storing in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van de leverancier als bij deren, van wie de leverancier de benodigde producten betreft, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld- of risicosfeer van de leverancier ontstaan.

10.3         Indien door overmacht de leveringen meer dan twee maanden vertraagd wordt, zijn zowel de leverancier als de afnemer bevoegd de overeenkomst als beëindigd te beschouwen. In dat geval heeft de leverancier slechts recht op vergoeding van de door hem gemaakte kosten.

10.4         Indien overmacht intreedt, terwijl de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, heeft de afnemer, indien door de overmacht de resterende leveringen meer dan twee maanden vertraagd wordt, de bevoegdheid om het reeds afgeleverde deel van de producten te behouden en de daarvoor verschuldigde koopsom te voldoen. Indien de afnemer kan aantonen dat het reeds geleverde deel van de producten door de afnemer niet meer doeltreffend kan worden gebruikt ten gevolge van het niet afleveren van de resterende producten, is de afnemer bevoegd de overeenkomst ook voor het reeds uitgevoerde gedeelte als beëindigd te beschouwen onder de verplichting hetgeen hem reeds geleverd is, aan de leverancier retour te zenden voor rekening en risico van de afnemer.Artikel 11 – Doorverkoop

11.1         De afnemer is verplicht bij doorverkoop mee te werken aan en zich aan te sluiten bij verkoopvervorderende maatregelen, die de leverancier treft, een waaromtrent hij telkens tijdig van de voren de afnemer zal inlichten. deze verkoopbevorderende maatregelen kunnen onder meer betrekking hebben op reclame, op speciale aanbiedingen, op premies en prijsvragen, op handhaving van bepaalde consumentenprijzen, et cetera.

11.2         De afnemer is bevoegd zijn eigen handelsmerk op de verpakking van de producten aan te brengen. Het is hem echter niet toegestaan dat zodanig te doen, dat daardoor het fabrieksmerk van de leverancier niet meer zichtbaar is.

11.3         De afnemer die in strijd met dit artikel handelt, verbeurt ten gunste van de leverancier een schadevergoeding voor iedere transactie, die onder een van de aldaar vermelde verboden valt. De omvang van de schade wordt door de partijen gefixeerd op € 5.000,00 per transactie. De leverancier is bevoegd door een onafhankelijke accountant controle te doen uitoefenen in de boeken van de afnemer, teneinde aldus te kunnen toezien op de naleving.

 

 

 

Artikel 12 – Reclames

12.1         Gebreken reeds aanwezig bij (af)levering dienen overeenkomstig de in artikel 3.3 genoemde wijze te worden gereclameerd.

12.2         Onverminderd het bepaalde in het voorgaande lid, dienen eventuele reclames schriftelijk te worden gemeld aan de leverancier, binnen 8 dagen na levering van de producten, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klachten.

12.3         Voor verborgen gebreken geldt een termijn van 8 dagen na bekendwording ervan c.q. nadat de afnemer er redelijkerwijs mee bekend had kunnen zijn, met een uiterlijke termijn van 6 maanden na levering.

12.4         Reclames met betrekking tot facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend, binnen 8 dagen na de verzenddatum van de factuur.

12.5         Na het verstrijken van de genoemde termijnen wordt de afnemer geacht het geleverde, respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door de leverancier in behandeling genomen. Het indienen van reclame ontslaat de afnemer nimmer van zijn betalingsverplichtingen jegens de leverancier. Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na toestemming van de leverancier en dient franko te geschieden.

 

 

 

Artikel 13 – Geschillen en toepasselijk recht

13.1         Alle geschillen tussen partijen, voortvloeiend uit of verbandhoudend met de uitvoering van een overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen ter beslechting – na onderling overleg – uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Groningen.

13.2         Op de totstandkoming en uitvoering van alle offertes en overeenkomsten tussen leverancier en de afnemer, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Groningen en vervangen alle voorgaande gedeponeerde voorwaarden.